Friday, July 24, 2009

We Could Have Been More Blessed

“And if all this had been too little,
I would have given you even more.”

2 Samuel 12:8 (NIV)

What we are and who we are today is because of God’s sovereignty. We are here right now because we have received countless blessings from the Lord and we should thank him for all our benefits.

Subalit hindi natin maaalis ang panghihinayang sa mga nasayang na pagkakataon sa mga lumipas na panahon.

  • Sayang! Kung di sana ako nagbulakbol nang ako ay nag-aaral, ngayon sana’y…
  • Sayang! Kung nag-ipon lang sana ako noong panahon ng kasaganaan, ngayon sana'y may krisis ay…
  • Sayang! Kung nakinig lang sana ako sa payo ni Tatay, ngayon sana’y…
We regret bad decisions and bad acts we have made in the past for we know that we could have been better if we have done otherwise. Kaya nga may kantang "Kung Maibabalik Ko Lang" eh... hehehe

Proverbs 13:13 says, “He who scorns instruction will pay for it, but he who respects a command is rewarded”. It is clear from this that listening to the Lord brings reward; and if we don’t, we have to pay for its consequences.

We are blessed. But if we have only listened to God in the past, we could have been more blessed.

Isa sa mga eksena sa buhay ni David na masasabi nating dapat panghinayangan ay ang kanyang pakikiapid kay Bathseba at ang kanyang pagpaplano sa kamatayan ni Uriah. Dahil doon, ipinadala ng Panginoon ang Propetang Nathan upang sawayin si David.

Nang siya ay sawayin, ipinaalala sa kanya ng Panginoon ang mga pagpapalang kanyang natanggap:

1. Siya ay iniahon mula sa pastulan patungo sa trono
2. Iniligtas siya mula sa mga banta ni Saul
3. Ang kahariaan kasama ang mga luho ng buhay ay ibinigay sa kanya

At kulang pa raw yan, anya: “And if all this had been too little, I would have given you even more.” (2 Samuel 12:8). Nakahanda sana ang Panginoon na ibuhos ang higit pang mga pagpapala.

Because he despised the word of the Lord (verse 9), punishment came instead of blessing. Despising the word of God is despising the Lord himself because his word is a reflection of who he is. And those who despise the Lord must pay for the consequences.

David is blessed. But he could have been more blessed if he had not despised the word of the Lord.

Looking forward
But since we cannot turn back the hands of time, the best we can do is to learn from the past. We should look forward with this mindset:

Do you want to be more blessed in the future?
Then love the word of God now

Do you want to be more blessed tomorrow?
Then obey God’s voice today.
--------------------------------------------

No comments:

Post a Comment