Wednesday, July 20, 2011

"Maung Kumon nu Maksil lan lanang so Duweg yo"

A Tribute to my Parents on their 51st Wedding Anniversary

Hulyo 20, 1960 so agew na bansal nen Bernabe Rosario tan si Emeliana Ambanloc. Mairap so mangigapo na pamilya ed kapegleyay irap na bilay, balet lapud panangaro, impanengneng dan dua so seet tan anos.

Say kaulop nen Ben nu agew et say kabayon manguguyor na karomata. Sanagew ya ungkarera si Ben, balet makakaakis no bilangen toy nalmo to ta melmelag. Naksawan la balet agni manpainawa si Ben; manggaway taburiti ed amblilonget ya labi.

Tinawir nen Eliang so anapan nen nanay ton Pacing. Agto toy bigao ta manutunog na palitaw tan bitso-bitso.

Ompian agla masyadon undokey so istorya et agko la bitlaen so arum ya anapan ya sinali da. Ag ko met la bitlaen so sari-sarin krisis ya pinmapata ed sikara

Diad panangasi na Diyos, inpaalagey so CENPELCO ed baranggay mi. Nannigosyo si amak tan inak na pakanan. Nen si Manny, Brenda tan Bernard so ugugaw, ag kami met mayaman balet ag mi la alikna may irap ya bilay ya iistoryaen na saray inmuunan anak: Cresenciana, Imelda, Virginia, Arnelio tan Araceli.

Inminawan daiset so bilay, balet aga abawasan so kuli, seet tan anos na sanasawa. Lapud masimpit irad panagbilay da, kanepegan labat ya mampasnok ira no agkami masimpit.

Agko la nanunutan no antoy atrasok ta masyado ak nin ugaw nen agawa ya. Nayarin say atrasok et pinirdik labat so baaw ya bungay linget nen tatay ko ed panagdalos; nayari met ya say atrasok et nangastos ak lalamet ed asingger ya garita-- agko lan talaga nanunutan. Balet say malinew et imbano na masimpit kon nanay so maabak ya panagbilay ko. Diad pasnok to et walay nibesngaw ton agko nalingwanan. Say kuwan to: "Maung kumon nu maksil lan lanang so duweg yo."

Nen nangel ko man et masyado ak nin ugaw. Agko antay talos to. Balet aga abalang ed kanunutan ko man ya inbalikas da: "Maung kumon nu maksil lan lanang so duweg yo."

Unaakar so panaon; say ugaw ya Manny et umbabaleg. Syimpri, untutubo met so kalakal to. Daiset-daiset, singano natatalusan ko la may imbaga da.

Sakey agew, immasingger ak ed nanay ko. Sa tepet ko: "Nanay, panagbayar lay tuition fee. Wala'y ibayar tayo?". Say ebat nen nanay, "Wala, alangan ya anggapo." Antak balet ya sikara et mansingil ni na saray pinapakan dan impliyado na CENPELCO, ya nu ag ira makasingil ed makalmo niray kasebeg da. Linmoob ak ed iskwilaan ya pinunot ko'y sagpot na ateng mi ompian napan-aral so waluran anak. Diman ed library, binukay koy libro balet agko lan lamang natatalusan so babasaen ko. Manterter so luwak ed bulong na libro kanyan inkupit ko la laingen san inpawil ko ed pananginan. Linma ak ed sukong, diman ko inyibong so luwak.

Sakey ed saray teger ko kanyan linmoob ak ed The Virginian (student publication na VMUF) et samay melag ya discount ompian makatulong ak ed ateng ko. Binmayag, anengneng ko ya amay posisyon ko et maaibig ya usaren ko ompian labanan iray corrupt ya miyimbro na faculty na iskwilaan, saramay kukuwartaan da ray istudyante. Inlaban ko saray ateng na istudyante, ya mansasagpot agew-agew ompian napan-aral so anak da.

Nen agew ya nasumpal ak la ed panag-aral, wala met kalamor so melag ya award ko-- "With Distinction". Diman intablado, saray sasabitay midalya et kaulop day ateng da. Sinmegep ak met kaulop koy Tatay Ben san Nanay Eliang. Nen isabit la nen Prisidinti Ma. Lilia Posadas-Juan may midalya ed siak, binanok-- say kuwan ko "HUWAG". Say tepet na abiglan Prisidinti, "BAKIT?" Tepet met so ebat ko: "Puwede bang sa Tatay ko na lang". Nen unaan et ag labay nen Tatay balet si Prisidinti mismo so amasuot ed sikato. Diad iteterter na luwak ed agko la anengneng so kalupaan na saray tutoo. Say istorya na saray akaimaton, wala ray uneelek balet wala met iray unaakis.

Bulan na Abril man so ingkasumpal kod aral. Unaan na simba na Hunyo nen asabi lamay agew-- abalang lay kasil na sakey ya duweg. Na-stroke si Nanay. Paralisado la. Nanlapud saman, agak la nan-anap na trabaho. Anggad natan et aasikasoen ko may duweg ya nen saman et maksil balet natan et akarukol labi man o agew.

Sunday, July 3, 2011

Kinakalawang na Lata, Basag na Puwit ng Baso, o ang Panginoong Hesus?

Photo Credit: WikiMedia Commons

Kung ikaw ay pagpipiliin sa pagitan ng ginto at kinakalawang na lata, alin ang iyong pipiliin? Lahat ng taong may matinong pag-iisip, ginto ang dadamputin.

Kung ikaw ay pagpipiliin sa pagitan ng mamahaling bato (tulad ng brilyante) at basag na puwit ng baso, alin ang iyong pipiliin? Lahat ng taong may matinong pag-iisip, brilyante ang dadamputin.

Kinilatis ng sanlibutan si Kristo at sa kanilang tingin, siya ay walang kuwenta. Kaya naman itinakuwil ng sanlibutan si Kristo (1 Pedro 2:4). Nang ang taong-bayan ay nabigyan ng karapatan upang piliin kung sino ang pakakawalan, si Kristo o si Barabas, ang pinili nila ay ang pangalawa. Ganun kaliit ang tingin nila sa Panginoon. Para sa kanila, may pakinabang pa nga sa lipunan ang kriminal na si Barabas.

Subalit maaaring may tumutol, "Bro. Manny, noon siguro 'yan. Pero ngayon, mataas na ang tingin ng mga tao kay Hesus. Ipinagdiriwang pa nga nila ang kanyang pagsilang tuwing Pasko at ginugunita ang kanyang kamatayan tuwing lenten season." Noon pa man ay ginagawa na ng tao na parangalan ang Diyos sa kanilang mga labi ngunit ang kanilang puso ay malayo sa kanya (Isa.29:13).

Ang hinala ng sanlibutan ay wala tayo sa tamang pag-iisip. Bakit? Sapagkat si Kristo na kanilang ibinabasura ay siya namang yaman natin (1 Pedro 2:7a). Handa tayong ipagbili ang lahat ng ating ari-arian: ang ating bahay, ang ating lupain, ang ating mga damit-- ang lahat-lahat sa atin, makamtan lang natin ang tunay na yaman (Mateo 13:44).

Si Moises ay inampon ng Prinsesa ng Ehipto; maginhawa at marangya ang kanyang buhay. Subalit ayon sa Heb. 11:26, binitiwan niya ang lahat ng ito at mas minatamis ang pagdurusa alang-alang kay Kristo.

Makikita rin ninyo sa ating talata na magkaiba ang destinasyon ng mga taong nagmamaliit sa kanya at ang mga taong nagpapahalaga sa kanya. Sa mga taong basura ang tingin kay Kristo, matutuklasan nila balang araw na ang bato na kanilang tinanggihan ay siya palang pinakamahalagang bato ng pundasyon. Sa kanya nakasalalay ang pagtayo o pagbagsak ng gusali. Dahil tinanggihan nila si Kristo, siya rin ang batong magiging sanhi ng kanilang pagkatisod.

Iba ang destinasyon ng mga taong nagpapahalaga sa kanya. Ayon sa talata 6, tayo na sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Malamang ay may halong pag-aalinlangan sa kinabukasan si Pedro nang kanyang itanong sa Panginoon, "Iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamit namin?" Ang tugon sa kanya ng Panginoon ay pagtitiyak na ang sinumang nag-iwan ng mga bagay-bagay (maging mga mahal sa buhay) alang-alang sa kanyang ngalan ay tatanggap ng makasandaang-ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan (Mateo 19:27-28).

Bago ko wakasan ito, nais kong ipaalala ang isang bagay upang huwag magmalaki ang sinuman. Noon, tayo rin naman ay tulad nila. Ayon sa 2 Cor. 4, tayo rin ay mga bulag dati-- nasa kadiliman kaya hindi natin makita ang kaluwalhatian ni Hesus. Kaya lamang natin nakita ang tunay niyang halaga ay dahil pinagliwanag ng Diyos ang ating paningin; pinagaling niya ang ating pagkabulag. Dahil sa biyaya ng Diyos, hindi na kinakalawang na lata ang tingin natin sa kanya; hindi na siya basag na puwit ng baso sa ating paningin. Siya ay ang Maningning at Marangyang Hari ng Langit at Lupa-- Walang kapantay sa kaluwalhatian. Siya ang tunay nating yaman.

Saturday, July 2, 2011

My Facebook Wall (June, 2011)

Photo Credit: Apologetix, a Christian Parody Band
June 2
~ Posted a link to my latest blog post: The Holiness of God as a Source of Comfort

June 3
~ Posted a link to an old blog post: Zodiac Change and the Unchanging God

~ Posted a link to my latest blog post: The Holiness of God as Our Assurance that He Will Fulfill His Promises

~ Tagged friends in a link to share with them the chance to win Douglas Moo's commentary on Romans (NIVAC)

~ Posted a link to John Piper's status: 

"One reason for tweeting Godward truth. "We are writing these things so that our joy may be complete." (1 John 1:4)

My Caption: John Piper explains why I feel so much gladness whenever I post Biblical truth here in FB or in my blog.

June 4
~ Created a note: a mini-series completed: The Holiness of God as a Source of Comfort

June 6
~ Created a note: Ang Aking Tugon kay Bro. Isagani Camacho

June 7
~ Posted a link to my latest blog post: Common Grace Bestowed Upon Dr. Jose Rizal
~ Status:
Girls who post wisdom-filled sentences are prettier than those who upload their most gorgeous photos
-- Proverbs 31:26 "She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue." (NIV)
June 9
~ Posted a link to 7th Halo-Halo Huwebes

June 11
~ Except for compelling reasons, my next Facebook log in will be on Tuesday. And if my God calls me home to heaven before that day, I'll never be online again.

June 14

June 15
~ an ante-dated post: Payapang Isipan sa Araw ng Linggo
~ a warning that must be reissued: Babala: Mag-ingat kay Charles Capps

Is the Bible's revelation on heaven and hell insufficient? Should we include the transcript of Angelica Zambrano's testimonies as the 28th book of the New Testament? Brethren, let us go back to the Bible.

~ Friends, except for compelling reasons, my next Facebook login shall not be earlier than Monday (June 20). Yet you can reach me through email and mobile phone. 

June 20
~ balik sportswriting si kuyamanny:
Common Grace Bestowed Upon Bernard Hopkins 

June 22

~ Friends, except for compelling reasons, my next Facebook login shall be not earlier than Tuesday (June 28). Kung may nais po kayong ibulong sa 'kin, bukas ang aking email at mobile phone.

June 28
~ Meron po bang actual case from Makati Police tungkol doon sa "New Modus Operandi" ng mga rapists? Kasi po sabi ng link na ito, similar warnings were being circulated on the Internet since 2005. Could this be another Urban Legend?
  
June30
~  Shared this link--  
free mp3 downloads from Adam's Road-- a band composed of former LDS (Mormon) members and missionaries, now Evangelical Christians dedicated to sharing God's Word through music.

~ Shared Pastor Jun Malazo's note: Why Stay Young?

~ Friends, except for compelling reasons, my next Facebook login shall be not earlier than Monday (4th of July). Kung may nais po kayong ibulong sa 'kin, bukas ang aking email at mobile phone.