Thursday, November 15, 2012

Tinubos Tidbits SMS Edition, volume 1

Vintage NOKIA 3210

 • Lying is something God can't do (Titus 1:2). Can a child of God then live a life of lies? We are called to imitate Him, not the father of lies (John 8:44)
   
 • salamat kung may bagong gamit. Pero kung wala, 'wag kamuhian ang luma. Ito'y tumagal sa biyaya ng Diyos (Deut. 29:5)
   
 • What a haunted house needs is NOT the sprinkling of holy water. Pursue Christ-likeness and your house will be blessed (Proverbs 3:33)
   
 • "Ang pagsisisi ay hindi lamang pagtalikod sa lahat ng kasalanan kundi pagbaling sa lahat ng mabuti; pag-ibig sa lahat ng mabuti; pagpapahalaga sa lahat ng mabuti, at pagsunod sa lahat ng mabuti." ~ THOMAS BROOKS
   
 • if you're enjoying electricity today, even if you didn't use it for His glory yesterday, this is God's goodness, mercy, and grace.

 •  "Huwag iisipin ninuman na ang pagpatay sa kasalanan ay sa pamamagitan ng mga konti at mahihinang tapik. Kung sinimulan mong hampasin ang isang ahas, ngunit itinigil mo kahit ito ay buhay pa, pagsisisihan mong sinimulan mo ang away. Sapagkat babalikan ka nito at tutuklawin. Ganyan rin naman ang sasapitin ng sinumang nagsimulang labanan ang kasalanan at hindi ito tinapos hanggang sa ito ay mamatay." ~ JOHN OWEN

No comments:

Post a Comment