Saturday, February 15, 2014

Dungog ug Himaya (with an English translation)
Dungog ug himaya sa langit ug sa yuta
(Honor and glory in heaven and on earth)

Ang tanan, O Dios, Kanimo lamang
(Everything, O God, is Yours alone)

puno sa gugma nga walay katapusan
(You are filled with love that's without end)

O Dios, awiton ko ang gugma Mo.
(O God, I will sing of Your love)

Ginoong Diyos mahigugmaon sa tanan
(Lord God loving to all)

Takos Kang daygon ug simbahon ug halaran
(Worthy are You to be praised and worshipped and offered unto)

Ang tanan kong gugma ginatugyan ko Kanimo
(All my love i am entrusting to You)

Ang kinabuhi ko, O Dios, Kanimo lamang.
(My life, O God is Yours alone).

English Translation by Sheryll O. Yap

No comments:

Post a Comment